Metal lathe transmission. Originally 48KHz/24bit mono. Fostex FR2, Sennheiser MKH70.